Likvidacija firme u Crnoj Gori

Likvidacija DOO u Crnoj Gori

Likvidacija doo može se obaviti na dva načina: Pokretanjem stečaja ili pokretanjem skraćenog postupka likvidacije

1. Skraćeni postupak likvidacije DOO

Skraćeni postupak je brži i jeftini način da likvidirate DOO .

Potrebno je da vlasnik izmiri obaveze prema Poreskoj upravi i potpiše izjavu/e da odgovara ličnom imovinom za obaveze DOO u roku od tri godine.

Pokreće se kod Centralnog registra privrednih subjekata.

Nakon likvidacije privredno društvo se briše iz registra.

Postupak traje oko 7 dana.

Osnivač odgovora za dugove društva za period od tri godine.

2. Stečaj i likvidacija DOO

Stečaj je postupak koji se pokreće nad stečajnim dužnikom koji  ima dugova, koje ne može da izmiri iz svoje imovine.

Stečaj se pokreće kod Privrednog suda Crne Gore.

Uobičajeno, postupak stečaja i likvidacije za manja privredna društva traje 45-60 dana. U složenijim postupcima, kada firma ima imovinu, sudske postupke itd. stečaj može da traje i više godina.

Osnivač ne odgovara za obaveze DOO nakon stečaja i likvidacije.

Cijena: 350€

Rok: 7 dana

Cijena:

550€ sudska taksa + zastupanje: 450€

Informacije:

email: selecta.me@gmail.com

Mob.-Viber-WhatsApp

+382 69 590 433