Registracija predstavništva

Registracija predstavništva u Crnoj Gori je nova mogućnost za vaš biznis

Budva je centar turizma

Jednostavno i brzo registrujte predstavništvo svoje firme u Crnoj Gori

Korak 1

Pošaljite na naš email selecta.me@gmail.com podatke o matičnoj firmi koja registruje predstavništrvo u Crnoj Gori

Korak 2 

Pripremićemo dokumenta potrebna za registraciju predstavništva

Korak 3 

 Dokumenta ovjerite kod vašeg notara i nama pošaljite.

Potrebna dokumenta:

• Odluku o registraciji  predstavništva – overenu kod notara
• Izvod iz registra matične firme (uzmite novi izvod)
• Statut matične firme
• Posljednji bilans stanja i bilans uspjeha maticne firme
• Pasoš za direktora predstavništva – overen kod notara

Cijena 550Eur

Nema skrivenih troškova

Za informacije posaljite poruku na email

selecta.me@gmail.com

Tel: +382 69 590 433

FAQ

 1. Da li predstavništvo mora da ima registrovanu kancelariju, tj. sedište firme sa zvaničnom adresom, istaknutom reklamom firme i sl.? Prilikom registracije firme (I dijela društva) u Centralnom registru, potrebno je navesti i sjedišta firme, ali se ne traži neki nikakav dokaz o sjedištu . Nakon registracije firme (ili predstavništva), ako otvarate kancelariju predstavništva, možete da tražite dobijanje dozvole o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova. Na tome ne  insistiraju inspekcijski organi,  kao što je to obavezno, npr. za neku proizvodnju, prodavnice itd. Postupak za dobijanje dozvole za rad za kancelariju nije komplikovan, ukoliko se odlučite da I to imate. Potrebna je da pribavite: upotrebnu dozvola za prostor, Ugovor o zakupu ili dokaz o vlasništvu I elektroenergetsku saglasnost. Dozvola se dobija od Opštinskog organa.
 2. Da li predstavništvo mora da ima stalno zaposlenog bar jednog radnika ili ne? U radnom odnosu obavezno je da bude izvršni director. Nije obavezno da ima I drugih zaposlenih.
 3. Da li predstavništvo mora da ima knjigovodju u Crnoj Gori ili taj posao može da obavlja naše knjigovodstvo u Beogradu? Mislim, da je bolje da imate knjigovođu ili neki knjigovodsteni servis u Crnoj Gori jer vaš knjigovođa u Beogradu, ne poznaje propise Crne Gore I potrebno je da knjigovođa ima stalni kontakt sa poreskom upravom, zbog predaje raznih mjesečnih i godišnjih obračuna Itd.
 4. Da li predstavništvo može da UVOZI opremu u Crnu Goru, potpuno na isti način kao što to radi i društvo sa ograničenom odgovornošću? OVO NAM JE JAKO VAŽNODA . Deo stranog društva nakon registracije dobija carinski broj.  Deo stranog društva, nema svojstvo pravnog lica već nastupa u ime matične firme , koja obavlja neku privrednu  djelatnost na teritoriji Crnoj Gori .
 5. Da li predstavništvo plaća porez na dobit, PDV i sve ostalo u Crnoj Gori isto kao i firma d.o.o. ili se poreske stope razlikuju? Da li su isti porezi i doprinosi na zaposlene kao i kod d.o.o.? Svi porezi, doprinosi su isti za predstavništvo I za DOO Da li se predstavništvo može nazvati isto kao I matična firma,? U čl.80 st. 3 navedeno je,  da se registru dostavljaju sledeći podaci:  1) adresu sjedišta dijela stranog društva u Crnoj Gori; 2) djelatnost; 3) naziv i pravni oblik stranog društva i naziv dijela društva, ako je drukčiji od naziva društva; itd. Znači, naziv I pravni oblik matične firme je obavezno da se navede. I još, naziv dijela društva, ako je različit od naziva društva. Naglašava se: može se koristit termin dio stranog društva, predstavništvo, poslovnica, podružnica itd.
 6. Da li ja, kao direktormatične firme. u Srbiji,I koji sma stalno zaposlen u toj firmi, mogu da budem i direktor predstavništva u Crnoj Gori? Obzirom da obavljate rad na teritoriji Crne Gore, obavezno je da budete u radnom odnosu u predstavništvu. Obavezno je, da vam se obračunava plata i doprinosi u  predstavništvu.
 7. Da li je za otvaranje predstavništvu takodje potrebno ovlašćenje vlasnika matične firme u Srbiji, ili ovlašćenje I nalog za otvaranje može da izda ovlaćeno lice, tj. direktor matične? Potrebna je da Odluku o osnivanju predstavništva  u Crnoj Gori donese nadležni organ matične firme. Pogledajte u Statutu, koji je organ ovlašćen da donese Odluku o osnivanju predstavništva u inostranstvu. To je najčešće, vlasnik, skupština, Upravni odbor itd.  Ako je director ovlašćen aktimva matične firme može I on donijeti Odluku.
 8. Da li bilans predstavništva utiče na finansijski bilans matične firme . Kada je u pitanju d.o.o. onda je predstavništvo  nezavisni subjekat i rezultat ili bankrot ne utiče na firmu u Srbiji. Da li postoje još neke bitne razlike izmedju predstavništva i d.o.oPogledajte prilog Bitne karakteristike predstavništva i DOO u kojem su uporedo prikazane bitne karakeristike jednog I drugog oblika.
 9. Gde je najbolje registrovati DOO (ovo važi i za predstavništvo )? Naime, mi sada najviše radimo na području Tivta, tamo gde su projekti. Ukoliko su vaši poslovi na teritoriji Tivta, sjedište firme neka bude u toj opštini. Poreska uprava će biti u Tivtu i knjigodju nađite u Tivtu.
 10. Ako se registrujemo na području koje nije Tivatska Opština (Podgorica, Budva..), da li možemo ipak da otvorimo kancelariju u Tivtu kasnije, ukoliko poslovanje postane uspešno? Da. Možete otvoriti kancelarije gde god vam je to potrebno na teritoriji CG.
 11. Kako se gleda na to, npr. registrujemo se u Podgorici, što znači da na toj opštini plaćamo porez, a radimo najveće poslove u Tivtu,  koji pri tom ne ubira porez od našeg poslovanja? (da li ima nekakvih predrasuda, znate kako to inače ide u našem mentalitetu…..) Nisam nešto posebno upoznat sa prednostima ili manama takve situacije. Sjedište predstavništva  može da bude u jednom mjestu, adresa za prijem pošte u drugom a djelatnost možete obavljati na cijeloj teritoriji Crne Gore. Članom 4a definisano je sjedište društva Ĉlan 4a (1) Sjedište je mjesto u kome preduzetnik i privredno društvo obavljaju djelatnost. (2) Ukoliko se djelatnost obavlja u više mjesta, sjedištem se smatra mjesto u kome se nalazi sjedište uprave društva
 12. Da li ja kao direktor firme u Srbiji mogu da budem i direktor novoosnovane firme u Crnoj Gori? Koliko imam informaciju, potrebno je odrediti minimalnu platu od 200-250 EUR i na taj iznos plaćati poreze i doprinose… Možete biti i direktor DOO u Crnoj Gori, bez obzira što ste u radnom odnosu i u matičnoj firmi u SRbiji. Tone interesuje nadležne organe u Crnoj Gori.   Zavisno od poslovanja, knjigovodja može da vam obračunava platu, ali ne, ispod minimalne. Na minimalnu platu doprinosi sada iznose oko 135€.
 13. Koliki su porezi i doprinosi za zaposlene u Crnoj Gori?Doprinosi na bruto platu zaposlenih u Crnoj Gori je oko 60-65%. Preko 480E neto plate, zaposleni plaća porez 15%.