Usaglašavanje privrednih društava sa novim Zakonom o privrednim društvima Crne Gore

Usaglašavanje sa novim Zakonom -šta konkretno treba uraditi i koliko košta?

Dana 25. juna 2020. godine Skupština Crne Gore donijela je novi Zakon o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 065/20 od 03.07.2020) (u daljem tekstu: Novi ZPD) koji je stupio na snagu 11. jula 2020. godine. Od tog datuma teku rokovi za uskladjivanje.

Javno obavještenje Poreske uprave Crne Gore

Poreska uprava Crne Gore obavijestila je privrednike da su dužni da organizaciju, odnosno statut, organe preduzeća i druge akte usklade sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

„Obavještavaju se privrednici da su, u skladu sa odredbama člana 329. Zakona o privrednim društvima, dužni uskladiti organizaciju sa ovim zakonom i evidentirati promjene u roku predviđenim ovim članom za različite oblike organizovanja preduzeća“, PU navodi se u izjavi.

Uprava policije podsjetila je da su preduzeća dužna da u jedinstvenoj prijavi za registraciju popune sve podatke koji nedostaju u prijavi za registraciju, kako bi ih unijeli u posljednji izvod iz jedinstvene informativne baze podataka Centralnog registra poslovnih subjekata (CRPS) ).

„Takođe, podnosilac prijave pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da su podaci uneseni u prijavu tačni, u skladu sa jedinstvenom prijavom za registraciju koja je sastavni dio Pravilnika o načinu i sadržaju CRPS-a“, navodi se u saopštenju . 

Ističe rok za usklađivanje

Član 329 Zakona reguliše rokove na sledeći način:

(1) Dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću iz člana 297. st. 3. i 4. ovog zakona, koji su registrovani u CRPS-u do stupanja na snagu ovog zakona, dužni su organizaciju (statut, organe preduzeća i druge akte) uskladiti sa ovim zakonom i registrovati promene u roku od devet meseci od dana ulaska na snagu ovog zakona.

(2) Ostale kompanije registrovane u CRPS-u do stupanja na snagu ovog zakona u cilju usklađivanja sa odredbama ovog zakona, dužne su uskladiti organizaciju sa ovim zakonom i registrovati promjene u CRPS-u u roku od 18 mjeseci od datuma stupanje na snagu ovog zakona.

(3) Ortačka društva i preduzetnici koji nisu bili registrovani u CRPS-u pre stupanja na snagu ovog zakona dužni su da se registruju u CRPS-u u skladu sa ovim zakonom, u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(4) Preduzetnici registrovani u CRPS-u prije stupanja na snagu ovog zakona dužni su uskladiti svoje poslovanje i podnijeti zahtjev za registraciju za registraciju u CRPS-u u skladu sa ovim zakonom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona .

(5) Nadležni organ za registraciju će, u roku od 30 dana po isteku rokova iz st. 1. i 2. ovog člana pred nadležnim sudom pokreće postupak sudske likvidacije preduzeća koja nisu ispunila obavezu registracije u zadatom roku i briše ih nakon sprovedenog postupka sudske likvidacije.

(6) Dionička društva u kojima su na dan stupanja na snagu ovog zakona postojale obične dionice različite nominalne vrijednosti, dužna su homogenizirati akcije radi izjednačavanja nominalne vrijednosti, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona zadržavaju proporcionalni udio u ukupnom broju dionica.

Koje kompanije su obavezne?

Aktuelna pitanja koja postavljaju privrednici  Crne Gore u poslednje vrijeme su : Koje obaveze treba preduzeti u cilju uskladjivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima , do kada je rok i koliko će da košta? Kako su Zakonom za različite  pravne subjekte određene različite obaveze i  različiti rokovi, treba razjasniti definicije nekih pravnih pojmova iz Zakona. 

Harmonizacija ima najveće interese za društva sa ograničenom odgovornošću, koja imaju najviše i koja čine 98% kompanija. Manje nejasnoće u zakonu dovele su do neslaganja u tumačenju odredbi koje se odnose na ove kompanije.

Naime, u članu 329. u st. 1 utvrđuje društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću iz člana 297. 3. i 4. ovog zakona, koje su upisane u Centralni registar stupanjem na snagu ovog zakona, imaju obavezu organizacije (statuti, organi korporacija i drugi akti) treba uskladiti sa ovim zakonom i registrovati promene u roku od devet meseci od stupanja na snagu ovog zakona. snagu ovog zakona. na snazi ​​ovog zakona.

Koje su kompanije iz člana 297. st. 3. i 4. ovog zakona?

To su:

3) Javna društva sa ograničenom odgovornošću, koja moraju imati organe upravljanja javnim akcionarskim društvima, u skladu sa ovim zakonom.

(4) Društvo s ograničenom odgovornošću koje se smatra velikim pravnim licem u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo mora imati upravljačka tijela kao dioničko društvo , u skladu sa ovim zakonom.

"Velika" d.o.o.

Koja se društva s ograničenom odgovornošću smatraju  velikim pravnim licima?

Riječ je o društvima s ograničenom odgovornošću koja na datum bilance ispunjavaju dva od sljedeća tri kriterija – imaju prosječan broj zaposlenih u poslovnoj godini veći od 250, ukupni godišnji prihod veći od 40 000 000 i ukupna imovina veću od 20 000 000).

"Manja" doo

Kako su „manja“ društva sa ograničenom odgovornošću mnogo brojnija i čine 98% oblika privrednih subjekata, a za njih postoji najveći interes, postavlja se pitanje u kojem roku se ta preduzeća usklađuju?

U čl. 329 st. 2 spominje druge kompanije koje su dužne da usklade organizaciju sa ovim zakonom i registruju promene u CRPS-u u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Nema sumnje da su druge kompanije „manja“ društva s ograničenom odgovornošću koja imaju 18 mjeseci da to ispune. Konkretno, krajnji rok za zaslađivanje ovih kompanija je 31. decembar 2021.

Rokovi i obaveze privrednih društava za uskladjivanja sa Zakonom

  1. Akcionarska društva registrovana u CRPS-u pre stupanja na snagu ovog zakona dužna su uskladiti statut, organe preduzeća i druge akte u skladu sa ovim zakonom i registrovati promene u CRPS-u u roku od 9 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. novi zakon.
  1. Javna društva sa ograničenom odgovornošću (kompanije koje izdaju hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente koji učestvuju u trgovini na regulisanom tržištu u Crnoj Gori i inostranstvu na zahtev izdavaoca) takođe usklađuju statut, organe preduzeća i druge akte u roku od 9 meseci od stupanja na snagu ovaj zakon.
  1. Društvo sa ograničenom odgovornošću koje se smatra velikim pravnim licem (na datum bilance ispunjava dva od sljedeća tri kriterija – ima prosječan broj zaposlenih u poslovnoj godini veći od 250, ukupan godišnji prihod veći od 40.000.000 i ukupnu imovinu veću od 20.000.000) takođe je dužan uskladiti statut, upravna tijela i druge akte u roku od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima.
  1. Od ostalih kompanija registrovanih pri CRPS-u prije stupanja na snagu potrebno je da usklade organizaciju i registraciju sa CRPS-om u roku od 18 mjeseci.
  1. Preduzetnici registrovani u CRPS-u pre stupanja na snagu novog zakona dužni su uskladiti svoje poslovanje i registraciju u roku od 6 meseci od stupanja na snagu zakona.

Koje kazne su predvidjene ako ne obavite uskladjivanje u zakonskom roku?

Nepridržavanje kompanije u zakonskom roku proizvest će dvije vrste posljedica;

 

1 Prva posljedica je pokretanje postupka likvidacije

2 Pored toga, nepoštovanje odredaba zakona ili nepoštivanje propisanih zakonskih propisa u skladu sa zakonom sankcionisano je kao privredni prestup koji se za odgovorno lice kažnjava novčanom kaznom od 200 do 2.000 eura.

Prema tim odredbama, pokrenut će se prekršajni postupak protiv odgovornog lica koje svoje preduzeće ne „preregistriše“ u zakonskom roku i platiće novčanu kaznu u rasponu od 200 do 2.000 EUR. Za sada niko ne zna koje će kriterije sud uzeti prilikom mjerenja visine kazne. Ako je riječ o prosjeku od 1.000 eura, to će biti prilično velika kazna u odnosu na sve okolnosti koje su zadesile mala preduzeća u posljednjih godinu dana.

Ko je odgovorno lice  za plaćanje kazne?

 

Ko je dužan donijeti odluku o preregistraciji. Vlasnik ili direktor?

Kako je odluka o usklađivanju s novim zakonom statusno pitanje kompanije, takvu odluku donosi vlasnik.  

Pretpostavlja se da u Crnoj Gori postoji oko 10.000 neaktivnih i manjih kompanija čiji vlasnici žele da im država zatvori preduzeća zbog krize u posljednjih godinu dana zbog virusa korone. Zakon o kompanijama iz 2002. godine (prije tačno 20 godina) takođe je „ugasio“ oko 10.000 kompanija, koje su prošle bez plaćanja novčanih kazni. Teško je reći hoće li Porezna uprava ovaj put početi naplaćivati ​​kazne, ali to bi za njih bio značajan izvor prihoda. 

Dilema pred privrednicima je: Uskladiti se ili ne uskladiti?

Šta se više plaća?

Da li je bolje likvidirati firmu?

Ako želi izbjeći plaćanje kazne, vlasniku preduzeća ostaje jedina mogućnost da likvidira kompaniju prije isteka roka za plaćanje.

Svaka kompanija koja nije poslovala ima obaveze prema Poreskoj upravi za neplaćene doprinose na platu izvršnog direktora. Da bi likvidirali tu kompaniju, moraju pokrenuti stečajni postupak, a minimalna naknada za stečaj je 60 EUR + troškovi za stečajnog upravnika, koji su najmanje 500 eura. Usluga za pokretanje stečaja iznosi oko 500 eura, tako da ukupni troškovi stečaja kompanije iznose oko 1.000,00 eura.

069 590 433

selecta.me@gmail.com